REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne
2. Definicje
3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
6. Tryb postępowania reklamacyjnego
7. Własność intelektualna
8. Postanowienia końcowe


§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Strona www.sirbutton.eu działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.sirbutton.eu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3.Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.sirbutton.eu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4.Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.sirbutton.eu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
- Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
- Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
- Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


§2.DEFINICJE

1.FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie wwwsirbutton.eu umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
2.REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
3.USŁUGODAWCA – Dominik Górski, adres poczty elektronicznej: hello@sirbutton.eu, tel. +48 579 52 33 62.
4.USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
5.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.


§3.RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
- korzystanie z Formularza Kontaktowego,
2.Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.


§4.WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2.Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
- umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
- komputer/tablet/telefon komórkowy z dostępem do Internetu,
- dostęp do poczty elektronicznej,
- przeglądarka internetowa,
- włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4.Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5.Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


§5.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
- Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@sirbutton.eu
- W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
- Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
- Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


§6.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.sirbutton.eu korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.sirbutton.eu Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.sirbutton.eu, bez zgody Usługodawcy.
2.Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.sirbutton.eu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.


§7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2.W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.